fiilis-alasivu1170613264.jpg
 
 • Suomeksi
 • In English

Yhdistyksen säännöt

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Forssan kaupunki ja sen toimialueena on Forssan kaupunki talousalueineen.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Forssan kaupungin talousalueen käsi- ja pienteollisuuden, rakennus- ja palveluelinkeinojen harjoittajien yhdyssiteenä ja valvoa jäsenkuntansa taloudellisia sekä yhteiskunnallisia etuja. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja viranomaisille sekä järjestöille jäsenkunnan taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi ja niitä rasittavien epäkohtien poistamiseksi.
 2. järjestämällä yrittäjäkoulutusta ja neuvontaa sekä vaikuttamalla ammatillisen koulutuksen suuntaan ja laajuuteen
 3. järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja, esitelmätilaisuuksia ja kursseja
 4. tiedottamalla jäsenilleen tuotannollista ja kaupallista toimintaa koskevista laeista, asetuksista ja määräyksistä sekä muista jäseniä kiinnostavista asioista
 5. järjestämällä messuja ja näyttelyitä käsi- ja pienteollisuustuotannon markkinoinnin edistämiseksi
 6. selvittämällä mahdollisuuksia uusien, kannattavien yritysten perustamiseen

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin asianomaisen luvan.

II Yhdistyksen jäsenet

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä käsi- ja pienteollisuutta sekä rakennustoimintaa ja palveluelinkeinoa harjoittava yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka ratkaisee hakemuksen.

Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen toimialueen yritystoiminnan hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Varsinaiset jäsenet ovat velvolliset suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous on kulloinkin määrännyt seuraavalle kalenterivuodelle.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jokaisella jäsenellä on yhtäläinen vaali- ja äänioikeus siitä riippumatta, onko jäsen yksityinen henkilö vai yhteisö.

Jäsen joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa, älköön käyttäkö äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

5 § Varsinainen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ilmoitus voidaan tehdä myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen tammikuun 1. päivästä lukien, joka ensiksi seuraa ilmoituksen tekemistä.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai päätösten vastaisesti, ei täytä velvollisuuksiaan yhdistyksen jäsenenä tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä, yhdistyksen hallitus voi erottaa hänet.

Jos erotettu jäsen on tyytymätön erottamispäätökseen, hän voi alistaa asian erotusta seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä hallitukselle valituskirjelmän kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jäsenyys lakkaa tämän muutoksenhakuajan umpeen kuluttua tai jos erotettu hakee muutosta yhdistyksen kokoukselta, kun tämä on vahvistanut hallituksen päätöksen.

Jäsenellä, jonka jäsenyys on lakannut, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.

III Yhdistyksen kokoukset

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa.

Kevätkokouksessa

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus
 3. käsitellään tilintarkastajien kertomus edellisen vuoden hallinnon ja tilien tarkastuksesta
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä hallituksen esittämät asiat

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi seuraavaa kalenterivuotta varten
 3. määrätään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus ja maksuaika
 4. vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 5. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi, huomioon ottaen 10 §:n 1 momentin määräykset
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään joko hallituksen päätöksestä tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä anoo sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle siten kuin 7 §:ssä on säädetty.

7 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus tiedottamalla siitä sekä kokouksessa käsiteltävistä asioista vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin, joko kirjallisesti suljetulla kirjeellä tai ilmoittamalla hallituksen määräämissä paikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä.

8 § Asia, joka yhdistyksen jäsen haluaa esittää kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

9 § Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystapaa ole vaadittu ja kannatettu. Äänien mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa arpa.

IV Yhdistyksen hallitus

10 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään kuusi ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kolmasosa eroaa vuosittain.

Varajäsenet, joita valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi, valitaan vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa olevia varsinaisia jäseniä ei voida välittömästi valita uudelleen. Eroamisvuorot ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla.
Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai heidän toimeksiannostaan tehtävään määrätty henkilö.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Juoksevien asioiden hoitamista sekä asioiden valmistelua varten hallitus voi valita alaisuudessa toimivia toimikuntia sekä asettaa avukseen tarvittaessa muitakin työryhmiä, kuitenkin niin, että työryhmissä on ainakin yksi hallituksen jäsen, joka on raportointivelvollinen hallitukselle.

11 § Hallituksen tehtävänä on:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa yhdistystä, hoitaa juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
 3. huolehtia siitä, että yhdistyksen kokousten päätökset pannaan toimeen
 4. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa näiden tehtävät ja palkkiot
 5. vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
 6. valvoa, että kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti
 7. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 8. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 9. kutsua kokoukset koolle

V Muita määräyksiä

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen tehtävään määräämä toimihenkilö, kaksi yhdessä.

13 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä toiminta- ja tilikertomus viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle kevätkokoukselle esitettäväksi viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on postitettava lausuntonsa kaksoiskappaleet suoraan puheenjohtajalle samanaikaisesti tilien palauttamisen kanssa.

14 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Päätösten tekemiseen vaaditaan vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ilmoitettava kokouskutsun yhteydessä.

15 § Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen. Kaikki yhdistykselle tehdyt lahjoitukset ja testamentit on käytettävä lahjoittajien määräysten mukaisesti. Yhdistyksen muista jäljelle jääneistä varoista päättää viimeinen purkamisesta päättävä kokous ottaen huomioon, että varat on käytettävä yhdistyksen toiminta-alueen käsi- ja pienteollisuuden, rakennus- ja palveluelinkeinojen edistämiseen.

 

Viimeisin Kätevä -lehti

Kätevä -lehti on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä yhdistyksen jäsen- ja sidosryhmälehti. Lehti jaetaan veloituksetta Lounais-Hämeen yrityksiin ja sen painosmäärä on 900 kpl.

Kätevä -lehden mediakortti (pdf) »
Aiemmat numerot »